Ποιότητα/Ασφάλεια

ΔΕΣΜΕΥΣΗ, ΣΥΝΕΠΕΙΑ

Συμβάλλουμε στην κοινωνία με αξία και σεβασμό. Μάθετε περισσότερα για τις πρωτοβουλίες της Μύλοι Μάρρα στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης.

Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων

Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΑΦΩΝ ΜΑΡΡΑ Α.Ε. στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης της λειτουργίας της και των παραγωγικών διαδικασιών της, έχοντας κατανοήσει την μεγάλη σημασία που έχουν οι δραστηριότητές της στην διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας στα προϊόντα που παράγει, αναπτύσσει και εφαρμόζει ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001 και ISO 22000, σε όλα τα στάδια που αφορούν:

α) την προμήθεια, παραλαβή, εμπορία πρώτων και βοηθητικών υλών,

β) την παραγωγή και εμπορία των παραγόμενων αλεύρων και ειδικών μιγμάτων αυτών για εταιρίες τροφίμων.

 

Επίσης, η εταιρία εφαρμόζει την προδιαγραφή του Σύνδεσμου Ελλήνων Αλευροβιομηχάνων (Σ.Α.Ε.) «Αλεύρι Ελληνικής Αλεσης».

Βασική αρχή και δέσμευση της διοίκησης της εταιρείας είναι, να ανταποκρίνεται:

• στις απαιτήσεις των πελατών της, παρέχοντάς τους προϊόντα υψηλής ποιότητας και ασφάλειας συμπεριλαμβανομένου και τους πιθανούς ευαίσθητους χρήστες,

• στην εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία όπως εξειδικεύονται για τα προϊόντα και τις διεργασίες της και να προσαρμόζεται σε μεταβολές αυτών όταν προκύπτουν.

Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τους προηγούμενους σκοπούς, καθοδηγούμενη από την προσπάθεια για συνεχή βελτίωση και με σκοπό την διατήρηση της εμπιστοσύνης που επιδεικνύουν οι πελάτες της, η ΜΥΛΟΙ ΑΦΩΝ ΜΑΡΡΑ Α.Ε. έχει θέσει τους παρακάτω στόχους.

Στόχοι Ποιότητας Προϊόντων

• Η παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες της.
• Η χρήση σύγχρονων τεχνολογικά μεθόδων στις παραγωγικές διεργασίες της.
• Η συστηματική παρακολούθηση της διαμόρφωσης του εξωτερικού περιβάλλοντος αναφορικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις προσδοκίες των πελατών και τις τάσεις που εμφανίζονται στην αγορά.
• Ορισμός και παρακολούθηση δεικτών επίδοσης των διεργασιών ώστε να βελτιώνει συνεχώς την εικόνα και την θέση της στην αγορά και να διασφαλίζει προϊόντα ποιοτικά και ασφαλή για τον καταναλωτή.
• Η ελαχιστοποίηση μέχρι μηδενισμού των μη συμμορφώσεων.
• Η προσαρμογή των προμηθευτών στις ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η εταιρία.
• Η εξασφάλιση αποτελεσματικής εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας.
• Η συνεχής επικοινωνία με τους πελάτες της και η διενέργεια έρευνα ικανοποίησής τους με απώτερο στόχο την μείωση έως μηδενισμού των παραπόνων πελατών.

Στόχοι Ασφάλειας Προϊόντων

• Η συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια και την υγιεινή των παραγόμενων προϊόντων
• Η αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας των α΄υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων.
• Η εφαρμογή ορθής βιομηχανικής και υγιεινής πρακτικής.
• Η χρήση μη γενετικά τροποποιημένων πρώτων και βοηθητικών υλών.
• Η διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων και η συνεχής βελτίωσή τους ώστε να επιτυγχάνεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο η παραγωγή και διάθεση ασφαλών προϊόντων.
• Η εφαρμογή προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό έως και την εξάλειψη πιθανών κινδύνων δολιοφθοράς και απάτης στα προϊόντα της.

Η ΜΥΛΟΙ ΑΦΩΝ ΜΑΡΡΑ Α.Ε. διασφαλίζει ότι η πολιτική της σχετικά με την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων είναι κατανοητή και εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσής της με τακτική ενημέρωση των στελεχών και των εργαζομένων της και με συστηματικό έλεγχο της λειτουργίας της.

Για την ΜΥΛΟΙ ΑΦΩΝ ΜΑΡΡΑ Α.Ε.

Μάρρας Ν. Θεοφάνης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος