Αειφόρος Ανάπτυξη

ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Ανακαλύψτε τις πρωτοβουλίες μας για αειφόρο ανάπτυξη. Συνδυάζουμε καινοτομίες και κοινωνική ευθύνη για ένα καλύτερο αύριο.

Στην ΜΥΛΟΙ ΜΑΡΡΑ, από το 1928 έως σήμερα, είμαστε προσηλωμένοι στην υψηλή και σταθερή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μας για την ικανοποίηση της πιο απαιτητικής επαγγελματικής ανάγκης. Με σεβασμό, υπευθυνότητα και ειλικρίνεια πορευόμαστε όλα αυτά τα χρόνια μαζί με τους ανθρώπους μας, στο ταξίδι της συνεχούς βελτίωσης της εταιρίας μας.

Πιστοί στις αξίες και την φιλοσοφία μας, καταφέραμε μέσα στην οικονομική κρίση που περάσαμε, να αμβλύνουμε τις επιπτώσεις ύφεσης της αγοράς στις δραστηριότητές μας, με παράλληλη διατήρηση έως και αύξηση των θέσεων εργασίας.

Με γνώμονα πάντα την διαρκή βελτίωση και εξέλιξη της εταιρίας μας, στα μέσα του 2018 ολοκληρώθηκε η επαναξιολόγηση των δομών και λειτουργιών της. Μέσω της SWOT analysis εντοπίσθηκαν τα δυνατά και αδύνατα σημεία, καθώς και, οι ευκαιρίες και οι απειλές του έντονα ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, όπου δραστηριοποιείται.

Μία από τις κύριες απειλές είναι και, οι αυξανόμενες πιέσεις της οικολογικής κρίσης στις οποίες καλούμαστε να ανταποκριθούμε άμεσα, εφαρμόζοντας, συστηματικά πλέον, το μοντέλο της Αειφόρου Ανάπτυξης.

Η Προστασία του Περιβάλλοντος, η Κοινωνική Δικαιοσύνη και Συνοχή, η Οικονομική Ευημερία θα αποτελούν τους βασικούς άξονες της Στρατηγικής μας και θα αποτυπώνονται στο Όραμα και την Αποστολή μας, στους μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους μας ώστε, να διασφαλίζουμε την αδιάλειπτα αναπτυξιακή πορεία της ΜΥΛΟΙ ΜΑΡΡΑ σε ένα αειφόρο μέλλον για τις επόμενες γενεές.

Στις βραχυπρόθεσμες στρατηγικές μας προτεραιότητες, στις οποίες η εταιρία μας θα επικεντρωθεί στην επόμενη διετία, συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη και εφαρμογή των GRI Standards ώστε, η ανάπτυξη και ευημερία μας να αφήνει θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των GRI’s για την αειφόρο ανάπτυξη, η ΜΥΛΟΙ ΑΦΩΝ ΜΑΡΡΑ Α.Ε. δεσμεύεται να καθιερώσει και εφαρμόσει τα εξής:

Πολιτική Περιβαλλοντική Διαχείρισης

• Συνεχής παρακολούθηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο φυσικό περιβάλλον και τη λήψη προληπτικών μέτρων για τη μείωση των επιπτώσεων αυτών.

• Οριοθέτηση μετρήσιμων στόχων και αντίστοιχων προγραμμάτων για τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της εταιρείας.

• Τακτική επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη – προσωπικό, προμηθευτές, συνεργάτες, τοπική κοινωνία, επιχειρήσεις με ίδιο, συναφές ή συμπληρωματικό αντικείμενο – για περιβαλλοντικά θέματα που αγγίζουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας, με σκοπό την αξιολόγηση όλων των σχετικών περιβαλλοντικών δεδομένων και την ευαισθητοποίηση όλων σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

• Ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων

• Συστηματική ανακύκλωση των αποβλήτων και των απορριμμάτων σε συνεργασία με πιστοποιημένες εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων.

• Εφαρμογή τεχνολογιών ξηρού καθαρισμού με μηδενική παραγωγή υγρών αποβλήτων.

• Αποδοτική χρήση της ενέργειας στις παραγωγικές διαδικασίες της εταιρείας.

• Μείωση της όχλησης στις τοπικές κοινωνίες που δραστηριοποιούμαστε.

Πολιτική Ανθρώπινου Δυναμικού

Το ανθρώπινο δυναμικό της ΜΥΛΟΙ ΑΦΩΝ ΜΑΡΡΑ Α.Ε. αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα της επιτυχημένης πορείας της εταιρίας. Προσπαθούμε ώστε κάθε ένας εργαζόμενος να νιώθει κομμάτι μίας Οικογένειας, ενός Συνόλου με κοινούς στόχους, που διακατέχεται από ομαδικό πνεύμα και προάγει αδιάκοπα το αίσθημα της συνεργασίας. Για τον λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην δίκαιη μεταχείρηση, τον αλληλοσεβασμό, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την μοναδικότητα του κάθε εργαζόμενου.

Στόχοι της Διοίκησης είναι:

• Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των συνθηκών που εγγυώνται την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και όλων όσων επλέκονται στην αλυσίδα αξιών της εταιρίας μας..

• Μηδενικά εργατικά ατυχήματα και ευαισθητοποίηση όλων σε θέματα ασφαλείας στο εργασιακό περιβάλλον.

• Συνεχής εκπαίδευση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και βελτίωση της ποιότητας εργασίας τους καθώς και τις πρακτικές που πρέπει να ακολουθούν ώστε να παραμένουν ασφαλείς σε ένα εργασιακό περιβάλλον που προασπίζει την υγεία (παροχή και υποχρεωτική χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας, ενημέρωση σχετικά με τις ασφαλείς διαδικασίες εκτέλεσης εργασίας καθώς και για πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με επικίνδυνες καταστάσεις που.τυχόν προκύψουν).

Πολιτική Εταιρικής Ευθύνης

Βασική μας αρχή είναι η μέριμνά μας για την τοπική και ευρύτερη κοινωνία. Η επιτυχία μας εξαρτάται από την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας. Είναι σημαντικό να κατανοούμε τις κοινωνικές ανάγκες και προσδοκίες και να συμμετέχουμε σε δράσεις που ικανοποιούν τις ανάγκες αυτές.

Η Διοίκηση της ΜΥΛΟΙ ΑΦΩΝ ΜΑΡΡΑ Α.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος της Εταιρικής Υπευθυνότητάς της δεσμεύεται στα εξής:

• Συνεργασία με τους κοινωνικούς μας εταίρους για την στήριξη ευπαθών ομάδων και όσων έχουν πραγματική ανάγκη.

• Προώθηση και στήριξη δράσεων που στοχεύουν στην ανακούφιση των λιγότερο προνομιούχων κοινωνικών ομάδων.

• Προτεραιότητα στην τοπική κοινωνία σε θέσεις εργασίας.

• Ενίσχυση τοπικών φορέων και οργανισμών σε διάφορες ανάγκες τους.

• Δημιουργία υποδομών και συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη.

Για την ΜΥΛΟΙ ΑΦΩΝ ΜΑΡΡΑ Α.Ε.

Μάρρας Ν. Θεοφάνης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος